Motivatieproblemen

Ben jij stu­dent en heb je last van moti­vatieprob­le­men? Of kun je je er maar niet toe zetten te gaan stud­eren en heb je last van uitstelgedrag?

Ros­alie ziet in haar prak­tijk veel stu­den­ten die kam­pen met moti­vatieprob­le­men en/​of uit­stelge­drag. In 1-​op-​1 coach­ings­ge­sprekken van 1 a 1,5 uur gaat Ros­alie met jou in gesprek over deze moti­vatieprob­le­men en het uitstelgedrag.

We bren­gen in kaart:

  • hoe het uit­stelge­drag of de moti­vatieprob­le­men er pre­cies uitziet; wan­neer tre­den de prob­le­men op? En wan­neer zijn ze er niet?
  • achter­halen de oorzaak van de moti­vatieprob­le­men of het uitstelgedrag
  • maken een plan om je moti­vatie te ver­groten en maken korte met­ten met het uitstelgedrag.

Ros­alie heeft een prak­tis­che aan­pak waar­bij je tips, trics en oefenin­gen kri­jgt aan­gereikt en waarmee je direct aan de gang kunt gaan. Samen gaan wij jouw uit­stelge­drag en moti­vatieprob­le­men te lijf. Naast de 1-​op-​1 stu­den­ten­begelei­d­ing is het mogelijk om onder begelei­d­ing en in stilte te stud­eren in de daar­voor ingerichte studieruimte. Ros­alie van Luik biedt hulp bij moti­vatieprob­le­men aan stu­den­ten in Den Haag, Lei­den, Delft, Rot­ter­dam en andere studentensteden.

Neem con­tact op met Ros­alie van Luik en bespreek de mogelijkheden!

Bel 06526 846 63 of het formulier in!

X