De laat­ste jaren is er veel veran­derd in het ver­vol­go­nder­wijs. De lat is steeds hoger gelegd; er moet meer bereikt wor­den in min­der jaren. Het halen van het BSA is daarom heel belan­grijk, haal je dit niet, dan kun je niet door met de oplei­d­ing de je volgt.

Dat je je ten­ta­mens niet haalt, kan aan diverse fac­toren liggen. Je weet niet pre­cies hoe je de studie aan moet pakken, hebt geen overzicht door de hoeveel­heid, je stelt het stud­eren steeds uit, je vindt het moeil­ijk om mul­ti­ple­choicevra­gen te beant­wo­or­den, ga zo maar door.

Ros­alie helpt jou je BSA te halen door:

  • een goede en haal­bare plan­ning te maken
  • te leren stud­eren en voor­berei­den op tentamens
  • korte met­ten te maken met jouw uitstelgedrag
  • je moti­vatie te ver­groten je te leren hoe je ten­ta­mens maakt (mul­ti­ple choice of open vragen)

We bek­ijken waar het aan ligt dat jij je pun­ten nog niet bin­nen hebt, stellen een plan op en gaan aan de slag. De studiebegelei­d­ing is altijd posi­tief, op maat en indi­vidueel, waar­door je het max­i­male uit de begelei­d­ing, jezelf en de studie zult halen.

Ros­alie van Luik biedt hulp bij halen van het BSA aan stu­den­ten in Den Haag, Lei­den, Delft, Rot­ter­dam en andere studentensteden.

Neem con­tact op met Ros­alie van Luik en bespreek de mogelijkheden!

Bel 06526 846 63 of het formulier in!

X